باتری های Kijo

JF12-200

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

JM12-42

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

JM12-65

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

JM12-100

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

JS12-9

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

JS12-28

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید